तुप्‍माना

जिबन कुमार जिमि (याक्‍खा)

तामाफोक-६ साङ्‌खुवासाभा नेपाल

इमेल:- jibanyakkha@yahoo.com

फोन नाम्‍बार:- ९८०८४६६५४१

आशिष याक्‍खा

तामाफोक-५ साङ्‌खुवासाभा नेपाल

इमेल:- yakkhaaasish@gmail.com

‍नाक्‍सा