छोटो चलचित्र

यहाँ याक्‍खा भाषामा बनाइएको छोटो चलचित्र रहेको छ यस्‍लाइ हेर्न सक्‍नुहुन्‍छ। र डाउनलोड पनि गर्न सकिन्‍छ।